Szukaj

Regulamin
REGULAMIN
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Anna
Lipnicka – Niewiara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ani Ani Studio Anna
Lipnicka - Niewiara z siedzibą w ul. Leśna 15, 05-501 Jazgarzewszczyzna, NIP 716-265-73-
66, Regon 061506500, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
§1 Definicje
1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
Ani Ani Studio Anna Lipnicka – Niewiara, ul. Leśna 15, 05-501 Jazgarzewszczyzna,
3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem sprawdzonysklep.pl/dostawa zestawienie
dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:
Ani Ani Studio Anna Lipnicka – Niewiara, ul. Leśna 15, 05-501 Jazgarzewszczyzna,
e-mail: ani.ani.studio@gmail.com telefon: 605-988-711
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w
cenniku dostaw znajdującym pod adresem
6. Dowód zakupu – rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność
do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
10 Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w
sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod
adresemhttps://webgate.ec.europa.eu/odr
17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod
adresem sprawdzonysklep.pl/platnosc
18. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z
dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
19. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
20. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny
(cena/jednostka).
21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
23. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
24. Rejestr UOKiK -– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
25. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sprawdzonysklep.pl, za pośrednictwem,
którego Kupujący może złożyć zamówienie.
27. Sprzedający:
Anna Lipnicka – Niewiara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ani Ani Studio Anna
Lipnicka - Niewiara z siedzibą w ul. Leśna 15, 05-501 Jazgarzewszczyzna, NIP 716-265-73-
66, Regon 061506500,, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Podgląd wpisu dostępny tutaj.
KONTO BANKOWE: 10 8733 0009 0018 9008 3000 0010
28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
potocznie określany Internetem.
29. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
30. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa
sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w
przypadku Kupujących.
31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
32. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu
umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od
Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta
o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
33. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
34. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania
rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy
Kupującym a Sprzedającym.
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨
cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w
cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu
dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości
następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:
zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy,
niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w
wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia
od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie
odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od
umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania
sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na
funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania
pełnej funkcjonalności sklepu runo-manufaktura.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są
ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w
tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w
każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w
sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12. Kupujący zobowiązany jest do:
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste
i inne prawa osób trzecich,
d. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
e. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
niezamówionej informacji handlowej (spam),
f. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla
Sprzedającego,
g. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
h. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także
z ogólnymi zasadami netykiety.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
13. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
14. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
i. dodanie do koszyka produktu;
j. wybór rodzaju dostawy;
k. wybór rodzaju płatności; Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
Blue Media S.A.
l. Dostępne formy płatności:
Przelew bankowy na konto: 10 8733 0009 0018 9008 3000 0010
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
w przypadku płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji
zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej
autoryzacji.
m. wybór miejsca wydania rzeczy;
n. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
15. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
16. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co
powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie
był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
17. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia.
18. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po
zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie
Sprzedającego.
19. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub
części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
(płatnego przy odbiorze).
20. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a
dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na
kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
21. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi
załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
22. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
23. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu
wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
24. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj
lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
25. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
26. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
27. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
28. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny
koszt.
29. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa
konsumenckiego.
30. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
31. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci
Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
32. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku gdy
płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek
karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności
zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą
sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego."].
33. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
34. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
o. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
p. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
q. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
r. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
s. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
t. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
u. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
v. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.
§5 Rękojmia
35. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
36. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
37. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
38. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
w. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
x. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.
39. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
40. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
41. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
y. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
z. żądać usunięcia wady.
42. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
43. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
44. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na
wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z
tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od
Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do
wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
45. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta
byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz
Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku
przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
46. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt
10.
47. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
48. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu
cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od
wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa
konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta,
którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.
49. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
50. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od
wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie
wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.
51. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed upływem tego terminu.
52. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg
terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia
wady.
53. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z
tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z
tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna
biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia mediacji.
54. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym
Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu
wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie
wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
55. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że
zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem
okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może
żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i
ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł
z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu.
Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
56. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
57. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w
prawie.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
58. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu
jest Sprzedający.
59. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu
zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie
przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej
chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.
60. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem:
http://www.anianishop.com/strona/polityka_prywatnosci
61. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający
deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu regulaminu.
62. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie
zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu
prawnego.
63. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(http://www.anianishop.com/strona/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia
oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin
zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy
Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o
wyborze aktualnego jako obowiązującego.
64. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi
Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z
równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego
rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub
dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w
rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe
rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 13.3 (Warszawa 11 maja 2017 roku) 

 
 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów